Regulamin Serwisu internetowego Zumbi

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)

2. Regulamin udostępniany za pośrednictwem serwisu. Należy zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.

3. Regulamin dostępny jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Serwis – zumbi.pl, działający pod adresem https//:zumbi.pl prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000578713.

5. Kontakt z serwisem – za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi, PL 34-745 Spytkowice 394B

6. Użytkownik dokonujący płatności za subskrypcję Newslettera za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu lub poprzez funkcjonalności dostarczane przez podmioty trzecie z chwilą aktywowania Subskrypcji – zawiera umowę z Zumbi o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywowanie subskrypcji.

 

 

§ 2. Słownik Pojęć

 

1. Serwis – serwis internetowy oparty na formule subskrypcyjnej, który świadczy płatne usługi newslettera, bazy wiedzy oraz inne zbliżone usługi za pośrednictwem internetu. Serwis prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, adres korespondencyjny PL 34-745 Spytkowice 394B i działa pod adresem zumbi.pl, przyjmując marketingową nazwę „Zumbi”, używaną wymiennie z „Serwis” i „zumbi.pl”.

2. Newslettter – usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą której Zumbi przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące strategii, trendów i analiz produktowych oraz innego rodzaju raporty i świadczy inne zbliżone usługi.

3. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku dokonania płatności skutkuje zawarciem umowy.
4. Umowa o świadczenie usług– umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy pomiędzy Użytkownikiem, a Zumbi, polegająca na świadczeniu Usług przez Zumbi na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

5. Usługi – odpłatne treści świadczone przez Zumbi na rzecz Użytkownika, dostarczane drogą elektroniczną ze szczególnym uwzględnieniem Newslettera.

6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim serwis udziela dostępu Użytkownikowi do zamówionych funkcjonalności.

7. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.)

8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówień w serwisie.

9. Konsument – osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;

10. Konsultant – osoba obsługująca użytkownika, porozumiewająca się z konsumentem mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub pisemnie

11. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF

12. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line udostępnianych przez podmioty trzecie.

13. Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827)

14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.)

 

 

§ 3. Korzystanie z serwisu

 

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika i może zostać w każdej chwili odwołane przez Użytkownika.

2. Usługi dostępne są dla Użytkowników posiadających aktywne i opłacone zamówienie.

3. Hasło nadane w serwisie Zumbi lub u podmiotów trzecich dostarczających funkcjonalości dla Serwisu należy chronić i nie udostępniać osobą trzecim.

4. Użytkowanie Serwisu może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach zawartych w regulaminie.

5. Dostępny po zalogowaniu panel służy do podglądu bieżących i historycznych wydań newslettera. Użytkownik może również zarządzać indywidualnymi ustawieniami, swoimi danymi i subskrypcją newslletera.

6. Aby korzystać z Serwisu oraz Usług po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do internetu, aktywne konto poczty email, zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Safari, FireFox, Opera, Edge.

7. Wszelkie treści tekstowe, wizualne i audiowizualne chronione są prawami autorskimi i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Utwory nie mogą być częściowo lub w całości, płatnie lub bezpłatnie, pośrednio lub bezpośrednio – rozpowszechniane, publikowane i reprodukowane bez pisemnej zgody Zumbi.

 

 

§ 4. Newsletter

 

1. Usługa polegająca na subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Zumbi na rzecz Użytkowników, którzy przy pomocy funkcjonalności Serwisu dokonali Subskrypcji oraz Płatności. W tym celu użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę oraz aktywną pocztę elektroniczną (email).

2. Subskrypcja Newslettera odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnych w serwisie lub za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych poprzez podmioty trzecich współpracujące z serwisem i polega na podaniu w dedykowanym formularzu – adresu email oraz imienia, a także akceptacji niniejszego Regulaminu jak i również dokonania Płatności.

3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony pomiędzy Zumbi, a Użytkownikiem o świadczenie Newslettera, którą może w każdej chwili wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywowanie subskrypcji.

4. Użytkownikowi przysługuje 14 dniowe prawo odstąpienia od umowy liczone od dnia aktywacji Newslettera, które może zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: [email protected]

5. W przypadku o którym mowa w 4.4 Zumbi zwróci Użytkownikowi Cenę na zasadach określonych w warunkach zwrotów niniejszego regulaminu.

 

 

§ 5. Zamówienia

 

1. Zumbi prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem strony internetowej https://zumbi.pl korzystając przy tym z funkcjonalności podmiotów trzecich.

2. Zamówienia od Użytkowników przyjmowane są poprzez stronę internetową zumbi.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, odpowiednich wymagań technicznych.

3. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, które nie zostały zatwierdzone automatycznie, rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.

4. Aby dokonać zakupu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Należy uruchomić zumbi.pl i wypełnić formularz w tym podać adres email i dane osobowe. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

5. Informacje o Usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Użytkownik, przesyłając do Zumbi zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy świadczenia zamawianych usług z Zumbi. Każda płatność zrealizowana przez Użytkownika stanowi do momentu wysłania przez serwis potwierdzenia akceptacji – przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Użytkownika zamówienia, Serwis przesyła do Użytkownika specyfikację dokonanego przez Użytkownika zamówienia na podany przez Użytkownika adres e–mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi akceptacji zamówienia. Akceptacja zamówienia zostanie wysłana na podany przez użytkownika adres e–mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Zumbi płatności.

6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do:
a. wyboru usług,
b. akceptacji elektronicznego sposobu dostarczania usług
c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w serwisie.
1d. dokonania płatności za usługi wraz z podatkiem VAT
e. anulowanie zamówienia – anulowanie zamówienia, możliwe jest do momentu w którym zamówienie nie zostało aktywowane o czym Użytkownik informowany jest za pośrednictwem wiadomości email, wysyłanej na podany przez Użytkownika adres e–mail. Status widoczny jest w panelu Użytkownika.
f. Serwis może anulować zamówienie Użytkownika jeśli podał on w formularzu nieprawidłowe dane i/lub naruszył niniejszy regulamin.
g. Serwis zobowiązuje się dostarczyć użytkownikowi zakupione usługi w terminach podanych w warunkach danej oferty. Termin ten jest wiążący dla obu stron umowy.

 

 

§ 6. Ceny usług

 

1. Wszystkie ceny usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu:
a. są cenami brutto i podawane są w złotówkach
b. zawierają podatek VAT, obowiązujący na terenie RP
c. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie promocji.
d. Zumbi zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w dowolnym momencie
e. promocje w serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej

 

 

§ 7. Płatności

 

1. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności: przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz inne możliwości płatnicze online oferowane przez operatorów płatności w systemach płatności elektronicznych akceptowanych przez serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zumbi potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Dla usług takich jak Newsletter, Użytkownik może wybrać formę płatności na podstawie której istnieje możliwość obciążania karty płatniczej Użytkownika automatycznie za kolejne miesiące subskrypcji – są to płatności rekurencyjne. Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej zgodnie ze złożonym zamówieniem.

3. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodą na płatności rekurencyjne, korzystając z łatwo dostępnych w każdej chwili funkcjonalności serwisu lub funkcjonalności dostarczanych przez podmioty trzecie.

4. Chwilowy brak dostępności funkcjonalności oraz serwisów o których mowa w niniejszym paragrafie nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zrealizowania Płatności po przywróceniu ich dostępności.

5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na wskazany w Zamówieniu adres email.

 

 

§ 8. Reklamacje

 

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać mailowo na adres [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi, PL 34-745 Spytkowice 394B

2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w sytuacji kiedy usługi posiadają wady obniżające ich jakość.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni o jej złożenia. Użytkownik o decyzji poinformowany zostanie za pośrednictwem poczty email listownie.

5. W przypadku użytkowników nie będących konsumentami nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi.

6. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, Zumbi jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku istnienia wady fizycznej lub prawnej jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Zumbi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni dany produkt na wolny od wad lub wadę usunie.

7. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

 

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości email od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Usługi.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres email: [email protected] lub listownie na adres: Zumbi 34-745 Spytkowice 394B

3. Serwis dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w   § 10. Zwrot należności użytkownikom.

4. Warunki specjalne – w związku z charakterem części Usług, przed rozpoczęciem ich świadczenia, Użytkownik będący konsumentem, może zostać poproszony o wyrażenie zgody na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 10. Zwrot należności

 

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Zumbi do zwrotu należności wpłaconych przez użytkownika na rzecz Zumbi, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – zwrot należności następuje na środek płatniczy z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Serwisu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią pisemną zgodą Użytkownika i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Użytkownika. Dyspozycja przekazywana jest do serwisu za pośrednictwem maila: [email protected] , albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego do zwrotu. Zumbi zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika składającego polecenie zwrotu w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości użytkownika.

3. Zumbi nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez użytkownika błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta, lub braku woli wskazania rachunku bankowego do zwrotu.

 

 

§ 11. Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie w serwisie i/lub dołączając do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie zumbi.pl. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów kontaktowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie konta Użytkownika oraz realizację zamówień oraz Umowy przez Zumbi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem, a Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice

2. Usługi prezentowane na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie informacje na temat usług pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez Serwis oraz dostawców. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.

4. Zumbi nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika. Natomiast w celu poprawy funkcjonalności daje użytkownikowi dostęp do wszystkich wydań Newslettera w zakładce „Moje Konto” gdzie umieszcza również wszystkie informacje na temat Subskrypcji.

5. Zumbi nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez użytkownika błędnych danych. Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zumbiclub.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta serwis to:
• Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
• Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zumbiclub.pl
• Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika

6. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

7. Ewentualne spory pomiędzy użytkownikiem będącym konsumentem, a Zumbi, będącym sklepem internetowym, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 24 stycznia 2020 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zumbiclub.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Obowiązuje od 10 czerwca 2022 r.

pobierz w .pdf