Regulamin dostępu przez NFT Towarzystwa Biznesowo – Artystycznego Zumbi AI Society (tutaj)

 

 

Regulamin Serwisu internetowego Zumbi

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)

2. Regulamin udostępniany za pośrednictwem serwisu. Należy zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.

3. Regulamin dostępny jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Serwis – zumbi.pl, działający pod adresem https//:zumbi.pl prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000578713.

5. Kontakt z serwisem – za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi, PL 34-745 Spytkowice 394B

6. Użytkownik dokonujący płatności za subskrypcję Newslettera za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu lub poprzez funkcjonalności dostarczane przez podmioty trzecie z chwilą aktywowania Subskrypcji – zawiera umowę z Zumbi o świadczenie płatnych usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywowanie subskrypcji.

 

 

§ 2. Słownik Pojęć

 

1. Serwis – serwis internetowy oparty na formule subskrypcyjnej, który świadczy płatne usługi newslettera, bazy wiedzy oraz inne zbliżone usługi za pośrednictwem internetu. Serwis prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, adres korespondencyjny PL 34-745 Spytkowice 394B i działa pod adresem zumbi.pl, przyjmując marketingową nazwę „Zumbi”, używaną wymiennie z „Serwis” i „zumbi.pl”.

2. Newslettter – usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą której Zumbi przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące strategii, trendów i analiz produktowych oraz innego rodzaju raporty i świadczy inne zbliżone usługi.

3. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku dokonania płatności skutkuje zawarciem umowy.
4. Umowa o świadczenie usług– umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy pomiędzy Użytkownikiem, a Zumbi, polegająca na świadczeniu Usług przez Zumbi na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

5. Usługi – odpłatne treści świadczone przez Zumbi na rzecz Użytkownika, dostarczane drogą elektroniczną ze szczególnym uwzględnieniem Newslettera.

6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim serwis udziela dostępu Użytkownikowi do zamówionych funkcjonalności.

7. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.)

8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówień w serwisie.

9. Konsument – osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;

10. Konsultant – osoba obsługująca użytkownika, porozumiewająca się z konsumentem mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub pisemnie

11. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF

12. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line udostępnianych przez podmioty trzecie.

13. Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827)

14. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.)

 

 

§ 3. Korzystanie z serwisu

 

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem złożenia zamówienia przez Użytkownika i może zostać w każdej chwili odwołane przez Użytkownika.

2. Usługi dostępne są dla Użytkowników posiadających aktywne i opłacone zamówienie.

3. Hasło nadane w serwisie Zumbi lub u podmiotów trzecich dostarczających funkcjonalości dla Serwisu należy chronić i nie udostępniać osobą trzecim.

4. Użytkowanie Serwisu może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach zawartych w regulaminie.

5. Dostępny po zalogowaniu panel służy do podglądu bieżących i historycznych wydań newslettera. Użytkownik może również zarządzać indywidualnymi ustawieniami, swoimi danymi i subskrypcją newslletera.

6. Aby korzystać z Serwisu oraz Usług po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do internetu, aktywne konto poczty email, zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Safari, FireFox, Opera, Edge.

7. Wszelkie treści tekstowe, wizualne i audiowizualne chronione są prawami autorskimi i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Utwory nie mogą być częściowo lub w całości, płatnie lub bezpłatnie, pośrednio lub bezpośrednio – rozpowszechniane, publikowane i reprodukowane bez pisemnej zgody Zumbi.

 

 

§ 4. Newsletter

 

1. Usługa polegająca na subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Zumbi na rzecz Użytkowników, którzy przy pomocy funkcjonalności Serwisu dokonali Subskrypcji oraz Płatności. W tym celu użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę oraz aktywną pocztę elektroniczną (email).

2. Subskrypcja Newslettera odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnych w serwisie lub za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych poprzez podmioty trzecich współpracujące z serwisem i polega na podaniu w dedykowanym formularzu – adresu email oraz imienia, a także akceptacji niniejszego Regulaminu jak i również dokonania Płatności.

3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony pomiędzy Zumbi, a Użytkownikiem o świadczenie Newslettera, którą może w każdej chwili wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywowanie subskrypcji.

4. Użytkownikowi przysługuje 14 dniowe prawo odstąpienia od umowy liczone od dnia aktywacji Newslettera, które może zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: [email protected]

5. W przypadku o którym mowa w 4.4 Zumbi zwróci Użytkownikowi Cenę na zasadach określonych w warunkach zwrotów niniejszego regulaminu.

 

 

§ 5. Zamówienia

 

1. Zumbi prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem strony internetowej https://zumbi.pl korzystając przy tym z funkcjonalności podmiotów trzecich.

2. Zamówienia od Użytkowników przyjmowane są poprzez stronę internetową zumbi.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, odpowiednich wymagań technicznych.

3. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, które nie zostały zatwierdzone automatycznie, rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.

4. Aby dokonać zakupu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Należy uruchomić zumbi.pl i wypełnić formularz w tym podać adres email i dane osobowe. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

5. Informacje o Usługach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Użytkownik, przesyłając do Zumbi zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy świadczenia zamawianych usług z Zumbi. Każda płatność zrealizowana przez Użytkownika stanowi do momentu wysłania przez serwis potwierdzenia akceptacji – przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Użytkownika zamówienia, Serwis przesyła do Użytkownika specyfikację dokonanego przez Użytkownika zamówienia na podany przez Użytkownika adres e–mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi akceptacji zamówienia. Akceptacja zamówienia zostanie wysłana na podany przez użytkownika adres e–mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Zumbi płatności.

6. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do:
a. wyboru usług,
b. akceptacji elektronicznego sposobu dostarczania usług
c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w serwisie.
1d. dokonania płatności za usługi wraz z podatkiem VAT
e. anulowanie zamówienia – anulowanie zamówienia, możliwe jest do momentu w którym zamówienie nie zostało aktywowane o czym Użytkownik informowany jest za pośrednictwem wiadomości email, wysyłanej na podany przez Użytkownika adres e–mail. Status widoczny jest w panelu Użytkownika.
f. Serwis może anulować zamówienie Użytkownika jeśli podał on w formularzu nieprawidłowe dane i/lub naruszył niniejszy regulamin.
g. Serwis zobowiązuje się dostarczyć użytkownikowi zakupione usługi w terminach podanych w warunkach danej oferty. Termin ten jest wiążący dla obu stron umowy.

 

 

§ 6. Ceny usług

 

1. Wszystkie ceny usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu:
a. są cenami brutto i podawane są w złotówkach
b. zawierają podatek VAT, obowiązujący na terenie RP
c. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie promocji.
d. Zumbi zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług w dowolnym momencie
e. promocje w serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej

 

 

§ 7. Płatności

 

1. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności: przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz inne możliwości płatnicze online oferowane przez operatorów płatności w systemach płatności elektronicznych akceptowanych przez serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zumbi potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Dla usług takich jak Newsletter, Użytkownik może wybrać formę płatności na podstawie której istnieje możliwość obciążania karty płatniczej Użytkownika automatycznie za kolejne miesiące subskrypcji – są to płatności rekurencyjne. Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie jego karty płatniczej zgodnie ze złożonym zamówieniem.

3. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodą na płatności rekurencyjne, korzystając z łatwo dostępnych w każdej chwili funkcjonalności serwisu lub funkcjonalności dostarczanych przez podmioty trzecie.

4. Chwilowy brak dostępności funkcjonalności oraz serwisów o których mowa w niniejszym paragrafie nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zrealizowania Płatności po przywróceniu ich dostępności.

5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na wskazany w Zamówieniu adres email.

 

 

§ 8. Reklamacje

 

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać mailowo na adres [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi, PL 34-745 Spytkowice 394B

2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji w sytuacji kiedy usługi posiadają wady obniżające ich jakość.

3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni o jej złożenia. Użytkownik o decyzji poinformowany zostanie za pośrednictwem poczty email listownie.

5. W przypadku użytkowników nie będących konsumentami nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi.

6. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, Zumbi jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku istnienia wady fizycznej lub prawnej jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Zumbi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni dany produkt na wolny od wad lub wadę usunie.

7. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

 

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości email od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Usługi.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres email: [email protected] lub listownie na adres: Zumbi 34-745 Spytkowice 394B

3. Serwis dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w   § 10. Zwrot należności użytkownikom.

4. Warunki specjalne – w związku z charakterem części Usług, przed rozpoczęciem ich świadczenia, Użytkownik będący konsumentem, może zostać poproszony o wyrażenie zgody na spełnienie świadczenia polegającego na dostarczeniu treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 10. Zwrot należności

 

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Zumbi do zwrotu należności wpłaconych przez użytkownika na rzecz Zumbi, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – zwrot należności następuje na środek płatniczy z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Serwisu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią pisemną zgodą Użytkownika i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Użytkownika. Dyspozycja przekazywana jest do serwisu za pośrednictwem maila: [email protected] , albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego do zwrotu. Zumbi zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika składającego polecenie zwrotu w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości użytkownika.

3. Zumbi nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez użytkownika błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta, lub braku woli wskazania rachunku bankowego do zwrotu.

 

 

§ 11. Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie w serwisie i/lub dołączając do Newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie zumbi.pl. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów kontaktowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie konta Użytkownika oraz realizację zamówień oraz Umowy przez Zumbi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem, a Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice

2. Usługi prezentowane na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie informacje na temat usług pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez Serwis oraz dostawców. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.

4. Zumbi nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika. Natomiast w celu poprawy funkcjonalności daje użytkownikowi dostęp do wszystkich wydań Newslettera w zakładce „Moje Konto” gdzie umieszcza również wszystkie informacje na temat Subskrypcji.

5. Zumbi nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez użytkownika błędnych danych. Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zumbiclub.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta serwis to:
• Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
• Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zumbiclub.pl
• Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika

6. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

7. Ewentualne spory pomiędzy użytkownikiem będącym konsumentem, a Zumbi, będącym sklepem internetowym, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 24 stycznia 2020 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zumbiclub.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Obowiązuje od 10 czerwca 2022 r.

pobierz w .pdf

 

Regulamin Towarzystwa Biznesowo – Artystycznego Zumbi AI Arts Society.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z członkostwa w społeczności Zumbi AI Arts Society w szczególności sposób otrzymania i/lub nabycia NFT Zumbi AI Arts Society, uprawnienia związane z własnością NFT Zumbi AI Arts Society, warunki obrotu NFT Zumbi AI Arts Society oraz zasady usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.

2. Administratorem każdorazowego Mintu i listy uprawnionej do mintu oraz Airdrop i listy uprawnionych do Airdrop jest Serwis zumbi.pl.

3. Korzystanie przez Użytkowników Zumbi AI Arts Society z dodatkowych przywilejów może być uregulowane odrębnymi regulaminami o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord społeczności Zumbi AI Arts Society

 

 

§ 2. Nowe definicje w regulaminie serwisu.

 

Administrator kolekcji plików cyfrowych NFT – Serwis zumbi.pl, zwany dalej Administratorem.

Airdrop – technika marketingowa w której dzięki spełnieniu określonych warunków administrator projektu kryptowalutowego, wysyła swoje pierwotne tokeny bezpośrednio do portfeli Użytkowników.

Blockchain – księga cyfrowa służąca do przechowywania i przekazywania informacji bez konieczności korzystania z nadrzędnego organu.

Discord – aplikacja służąca do komunikacji między użytkownikami społeczności Zumbi AI Arts Society

Ethereum – Blockchain będący podstawą zdecentralizowanych aplikacji. Pozwala użytkownikom na pisanie i wdrażanie inteligentnych kontraktów.

Kolekcja – stworzona przez Administratora, limitowana liczba plików cyfrowych.

Minting – proces dodawania transakcji do Blockchain

NFT – niewymienny i niezastępowalny token, udowadniający rzadkość i własność aktywa z unikalnym podpisem kryptograficznym stanowiącym o jego autentyczności.

Uprawniony do Airdrop – użytkownik, który nabył produkt „obraz” w sklepie www.zumbiclub.pl – do którego przypisany jest przywilej otrzymania darmowego NFT Zumbi AI Arts Society oraz dodał adres swojego portfela do listy osób uprawnionych do Airdrop na podstawie otrzymanego od Administratora kodu liczbowego w wiadomości SMS na wskazany w zamówieniu numer telefonu i otrzymał wiadomość z potwierdzeniem zapisu na listę będącą instrukją odbioru NFT.

Uprawniony do Mintu – użytkownik zumbi.pl, który posiada przywilej uczestnictwa w mintowaniu i dodał adres swojego portfela do listy osób uprawnionych do Mintu i otrzymał wiadomość z potwierdzeniem zapisu na listę.

Użytkownik Zumbi AI Arts Society – każdorazowy właściciel, co najmniej jednego tokena NFT Zumbi AI Arts Society, który jest również Użytkownikiem serwisu zumbi.pl i zaakceptował regulamin oraz zapisał się do Towarzystwa Artystyczno -biznesowego Zumbi AI Arts Society na stronie www.zumbiclub.pl/art – co jest równoznaczne z członkostwem w społeczności NFT Zumbi AI Arts Society.

Newsletter zumbi.pl – usługa świadczona drogą elektroniczną za pomocą której Zumbi przesyła Użytkownikowi informacje dotyczące strategii, trendów i analiz produktowych oraz innego rodzaju raporty i świadczy inne zbliżone usługi.

Platformy – umożliwiające prowadzenie Transakcji NFT i platformy sprzedażowe z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.

Plik cyfrowy – każda grafika wchodząca w skład Kolekcji, zapisana w formacie .png, która w wyniku Mintu zostanie powiązana z tokenem NFT Zumbi AI Arts Society poprzez odpowiedni zapis w metadanych.

Polygon Matic – jest tokenem Ethereum umożliwiającym działanie sieci Polygon Network.

Polygon Network – rozwiązanie skalujące dla sieci Ethereum zapewniające szybsze i tańsze transakcje w Ethereum przy użyciu łańcuchów pobocznych warstwy drugiej, działających obok głównego łańcucha Ethereum.

Portfel – aplikacja do przechowywania kluczy prywatnych dla aktywów i kont Blokchain.

Smart contract – to fragment oprogramowania do zarządzania prawami pomiędzy niezaufanymi użytkownikami za pośrednictwem internetu, posiadający wbudowaną kontrolę zgodności.

Token – aktywo cyfrowe utworzone na Blockchainie, reprezentujące w tym wypadku cyfrowe aktywo – Grafikę.

Transakcja – każda dokonana w sieci Ethereum i zapisana w Blockchain czynność prawna, skutkująca przeniesieniem własności NFT Zumbi AI Arts Society na nabywcę w zamian za walutę Ethereum.

NFT Zumbi AI Arts Society – grafika zawarta w kolekcji Zumbi AI Arts Society stanowiąca warunek dostępu do społeczności NFT Zumbi AI Arts Society. Liczba grafik jest limitowana i przekazywana użytkownikom w wyniku nabycia uprawnień do Airdrop lub Mintu, bądź sprzedawana na wolnym rynku przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych NFT. Pliki graficzne NFT Zumbi AI Arts Society są tworzone w standardzie ERC721 i mogą być przedmiotem obrotu w sieci Ethereum w zamian za kryptowalutę Ethereum (ETH).

 

 

§ 3. Społeczność NFT Zumbi AI Arts Society

 

1. Aby otrzymać członkostwo w NFT Zumbi AI Arts Society należy spełnić następujące warunki: posiadać aktywne – przynajmniej w jednej sztuce NFT Zumbi AI Arts Society oraz aktywną subskrypcję na liście Towarzystwa Biznesowo – Artystycznego Zumbi AI Arts Society, konto w serwisie zumbi.pl, które umożliwia dostęp do informacji i otrzymywanie newslettera oraz ofert na pocztę email zgodnie z regulaminem serwisu.

2. Przywileje wynikające z członkostwa w społeczności NFT Zumbi AI Arts Society to: dostęp do kodowanych kanałów na serwerze Discord NFT Zumbi AI Arts Societyi możliwość korzystania z dostępnych funkcji oraz przywilejów zgodnie z regulaminem serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society oraz dostęp do biznesowego newslettera Zumbi, zgodnie z regulaminem na stronie www.zumbi.pl

3. Administrator poprzez zmianę niniejszego regulaminu zastrzega sobie prawo do ograniczenia i/lub zwiększenia liczby Użytkowników w dowolnym momencie według własnego uznania.

4. Dostępu do serwisu zumbi.pl – Użytkownik otrzymuje automatycznie po zarejestrowaniu się na stronie Logowanie w serwisie zumbi.pl, za pomocą portfela w którym znajduje się token NFT Zumbi AI Art Society. Dostępu do aplikacji Discord – Użytkownik otrzymuje po zaakceptowaniu zaproszenia, które znajduje się w wiadomoście email, wysyłanej po zapisaniu się na listę Towarzystwa Biznesowo – Artystycznego Zumbi AI Atrs Society (tutaj).  Dostęp do kodowanych kanałów i funkcji na serwerze Discord oraz przywilejów opisanych w regulaminie serwera – otrzymuje tylko Użytkownik posiadający NFT Zumbi AI Arts Societyna podstawie weryfikacji za pomocą portfela w którym zapisany jest NFT Zumbi AI Arts Society

5. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla społeczności NFT Zumbi AI Arts Societyj est Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy.

6. Dostawcą zamkniętego serwisu do obsługi mailingu –  MailingR jest  SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski z siedzibą w Warszawie przy ul. Floriana Znanieckiego 16/12, 03-980 Warszawa, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5222827493, REGON 146134032.. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu MailingR odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://mailingr.com/terms, https://mailingr.com/privacy.

7. Do uprawnień Administratora należy tylko i wyłącznie: monitorowanie i moderowanie treści oraz materiałów publikowanych, przekazywanych i przechowywanych przez Użytkowników na serwerze Discord NFT Zumbi AI Arts Society

7. Do odbioru usług świadczonych drogą elektroniczną użytkownik NFT Zumbi AI Arts Society, musi posiadać aktywny adres email, Portfel (rekomendowany MetaMask), konto w aplikacji Discord, konto w Aplikacji MailingR oraz dostęp do urządzenia obsługującego pocztę email, portfel kryptowalutowy i serwer Discord.

 

 

§ 4. Zasady Airdrop Zumbi AI Arts Society

 

1. Aby uzyskać prawo do Airdrop NFT Zumbi AI Arts Society osoba ubiegająca się o nie, musi spełnić łącznie następujące warunki: posiadać co najmniej darmową subskrypcję newslettera zumbi.pl, w okresie od 1.09.2022 r. Dokonać zakupu co najmniej jednego produktu fizycznego „obrazu” w sklepie internetowym zumbiclub.pl  w którego ofercie znajduje się przywilej uczestnictwa w Airdrop albo otrzymać ten przywilej bezpośrednio od Administratora za pośrednictwem wiadomości email.

2. Administrator informuje, że Airdrop rozpocznie się 13.09.2022 roku i będzie trwał do 31.12.2022 roku z możliwością przedłużenia tego terminu, o czym Administrator poinformuje na serwerze Discord. Ilość NFT nie jest ograniczona przez Administratora.

3. Administrator umieszcza NFT Zumbi AI Arts Society w łańcuchu Blockchain na platformie Opensea w sieci Ethereum i nieodpłatnie może przenieść prawo własności na uprawnionego do Airdrop w terminie 28 słownie: dwudziestu ośmiu dni, licząc od dnia otrzymania przywileju do odbioru NFT Zumbi AI Arts Society. Przywilej otrzymuje się w dniu odebrania fizycznego produktu – obrazu od kuriera. Aby odebrać NFT Zumbi Club Uprawniony do Airdrop musi posiadać Portfel zasilony Ethereum w ilości minimalnej do pokrycia ceny gazu niezbędnego do przekazania NFT Zumbi Club. Opłata za gaz od przekazania NFT w sieci Ethereum obecnie waha się w przeliczeniu na USD od kilku dolarów do kilkudziesięciu dolarów. Opłata za gaz umieszczana jest według stawki z dnia dokonywania Mintu. Administrator nie ma żadnego wpływu i nie odpowiada za opłaty za gaz, a także nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika Uprawnionego do Airdrop. Użytkownik musi przesłać publiczny adres portfela kryptowalutowego do Airdrop w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przywileju na adres email: [email protected]  Administrator ma 14 dni na przesłanie NFT Zumbi AI Arts Society do portfela Użytkownika.

4. Aby Użytkownik mógł dołączyć do społeczności NFT Zumbi AI Arts Society – co może nastąpić tylko i wyłącznie z chwilą spełnienia poniższych warunków – musi zaakceptować regulaminu serwisu zumbi.pl i NFT Zumbi AI Arts Society i NFT Zumbi AI Arts Society oraz uzyskać prawo do Airdrop minimum jednego NFT Zumbi Club, który zostanie skutecznie zapisany w portfelu użytkownika.

5. Uprawniony do Airdrop NNFT Zumbi AI Arts Society traci prawo do Airdrop NFT Zumbi AI Arts Society bezpowrotnie co jest równoznaczne z rezygnacją przez tę osobę z odbioru NFT Zumbi AI Arts Society jeżeli do godziny 23:59 ostatniego dnia z 14-dniowego terminu określonego w pkt. 3 niniejszego regulaminu, nie prześle publicznego adres swojego portfela kryprowalutowego na adres email: [email protected]

6. Po dołączeniu Użytkownika serwisu zumbiclub.pl – do społeczności NFT Zumbi AI Arts Society posiadany przez niego dostęp do serwera Discord, po wcześniejszej weryfikacji NFT Zumbi AI Arts Society zapisanym w Portfelu Użytkownika, rozszerzy się o kodowane kanały, unikalne funkcje oraz przywileje zarezerwowane dla społeczności NFT Zumbi AI Arts Society.

7. Użytkownik NFT Zumbi AI Arts Society na podstawie niniejszego regulaminu akceptuje, że nie ma możliwości, aby przenieść własności NFT Zumbi AI Arts Society bez przeniesienia na nabywcę prawa dostępu do kodowanych kanałów i unikalnych funkcji serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society oraz dedykowanych przywilejów w tym dostępu do newslettera zumbi.pl.  W momenci odsprzedaży NFT Zumbi AI Arts Society, Użytkownik NFT Zumbi AI Arts Society- traci członkostwo w społeczności NFT Zumbi AI Arts Society. Może je ponownie uzyskać – nabywając NFT Zumbi AI Arts Society na wolnym rynku na jednym z portali transakcyjnych na którym oferowane są Tokeny. Opisany powyżej skutek, który wynika z odsprzedaży NFT, wpływa również na dostęp do Newslettera, dostęp do podstawowych funkcji serwera Discord.

 

 

§ 5. Warunki zakupu i odsprzedaży Zumbi AI Arts Society

 

1. NFT Zumbi AI Arts Society może nabyć na wolnym rynku za pośrednictwem koszyka mailinR oraz platformy marketplace obsługującej Blockchain na którym zapisany jest Token – każdy konsument, który posiada Portfel, akceptuje ofertę sprzedaży oraz Regulamin serwisu, zumbi.pl i NFT Zumbi AI Arts Society i serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society. Tokeny udostępnione na Platformach mogą należeć do Administratora oraz osób, które wcześniej nabyły je na wolnym rynku w ramach pierwotnych lub dalszych transakcji albo uzyskały prawa wynikające z Mintu lub Airdrop w ramach pierwotnych transakcji i wystawiły Token na sprzedaż.

2. Administrator jest stroną transakcji tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy zakup NFT odbywa się bezpośrednio do Administratora i nie ma wpływu oraz nie ponosi odpowiedzialności za pozostałe transakcje realizowane na wolnym rynku, ale respektuje ich skutki wynikające z przeniesienia i uzyskania prawa własności przez nowego nabywcę, umożliwia każdorazowemu właścicielowi NFT Zumbi AI Arts Society dołączenie do Społeczności NFT Zumbi AI Arts Society na serwerze Discord oraz korzystanie z aktualnych funkcjonalności wraz z przywilejami na warunkach określonych w regulaminie serwisu zumbiclub.pl, zumbi.pl i NFT Zumbi AI Arts Societyi serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society.

3. Właściciel NFT Zumbi AI Arts Society zapisanego w swoim Portfelu, może sprzedać ten Token w dowolnym czasie, dowolnej osobie za dowolną kwotę na dowolnej platformie umożliwiającej przeprowadzenie transakcji sprzedaży NFT w sieci Ethereum na łańcuchu bloków Ethereum na podstawie regulaminu platformy na której transakcja jest prowadzona.

4. W przypadku sprzedaży NFT Zumbi AI Arts Society – Użytkownik będący stroną sprzedającą traci dostęp do kodowanych kanałów i funkcji serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society, newslettera zumbi.pl oraz związanych z tym przywilejów o których mowa w regulaminie serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society oraz regulaminie z newslettera zumbi.pl w momencie zapisania NFT Zumbi AI Arts Society w portfelu nabywcy.

5. Na mocy umowy zawartej przez Administratora z Platformą Opensea od każdej transakcji NFT Zumbi AI Arts Society zrealizowanej za pośrednictwem wymienionej, a także innej platformy – Administrator otrzyma prowizję, należną twórcy w wysokości 10% ceny Transakcji. Prowizja jest pobierana i przekazywana do portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji każdej transakcji i pomniejsza ilość kryptowalut otrzymywanych przez sprzedającego.

6. Administrator nakłada na Użytkownika NFT Zumbi AI Arts Society obowiązek poinformowania nabywcy o konieczności akceptacji Regulaminu serwisu zumbi.pl i NFT Zumbi AI Arts Society i serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society przed dokonaniem transakcji.

 

 

§ 6. Umowa udzielenia licencji plików cyfrowych

 

1. Administratorowi przysługują wszelkie prawa autorskie i prawa zależne do wszystkich Plików Cyfrowych zawartych w Kolekcji i jest on również uprawniony w zakresie wyłącznym do udzielania każdych zezwoleń, zgód i licencji na korzystanie z nich. Ponad to, żadne prawa majątkowe, ani prawa zależne w stosunku do Pliku Cyfrowego nie są przenoszone na jakąkolwiek osobę wraz z wejściem w posiadanie NFT Zumbi AI Arts Society i pozostają własnością Administratora.

2. Każdorazowe przeniesienie własności NFT Zumbi Club w wyniku Transakcji powoduje wygaśnięcie poniższej licencji na korzystanie z Pliku Cyfrowego względem zbywcy i przeniesione zostaje na nabywcę na okres posiadania NFT Zumbi Club.

3. Administrator udziela każdorazowemu właścicielowi NFT Zumbi AI Arts Society niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Pliku Cyfrowego – powiązanego z Tokenem w ramach użytku osobistego z ograniczeniem komercyjnego zastosowania na następujących polach eksploatacji: Plik Cyfrowy nie może być utrwalony i powielony techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną i cyfrową na żadnym materiale lub nośniku wejściowym – wyjściowym ani na innym materiale lub nośniku na którym Plik Cyfrowy utrwalono w celu wprowadzenia jakiegokolwiek egzemplarza do obrotu, użyczenia, najmu w oryginale lub kopi.

4. Zgodę na użytek komercyjny Pliku Cyfrowego można uzyskać tylko w formie pisemnej na mocy odrębnej umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Administratorem, a właścicielem NFT Zumbi AI Arts Society .

5. Administrator wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie publiczne Pliku Cyfrowego. Zgoda dotyczy wystawiania, wyświetlenia, nadawania i reemitowanie w sposób oraz miejscu i czasie umożliwiającym łatwy dostęp do utworu dla publiczności.

6. Administrator zabrania udostępniać publicznie Plik Cyfrowy w przypadku kiedy jest częścią innego utworu o charakterze komercyjnym w tym biletowanym i/lub płatnym.

 

 

§ 7. Zakres odpowiedzialności Administratora oraz informacje o ryzyku

 

1. Administrator dostarcza i umożliwia Użytkownikom NFT Zumbi AI Arts Society tylko i wyłącznie dostęp do serwisu zakupowo-newsletterowego zumbiclub.pl, newslettera zumbi.pl zamkniętego i moderowanego przez Administratora serwera Discord wraz z kanałami, funkcjami i przywilejami objętymi regulaminem i weryfikacją dostępu dla posiadaczy NFT Zumbi AI Arts Society , a także respektuje fakt przenoszenia własności NFT Zumbi AI Arts Society . Ponad to Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z usług objętych regulaminem i tym samym przyjmuje do wiadomości, że członkostwo w serwisie zumbiclub.pl, zumbi.pl oraz społeczności NFT Zumbi AI Arts Society na serwerze Discord jest dobrowolne.

2. Administrator gwarantuje Użytkownikom uprawnienia zawarte w regulaminie serwisu zumbiclub.pl, zumbi.pl, NFT Zumbi AI Arts Society i serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society oraz odnośnikach do regulaminów świadczenia pozostałych usług przez Administratora związanych z prawem własności NFT.

3. Administrator nie gwarantuje żadnych rezultatów wynikających z posiadania NFT Zumbi AI Arts Society , a Użytkownik o sposobie dysponowania, wykorzystania i prowadzenia transakcji NFT Zumbi AI Arts Society decyduje samodzielnie. Administrator w żaden sposób nie kontroluje i nie wpływa na działanie Platform sprzedażowych, a także sieci Ethereum, nie gwarantując tym samym ich prawidłowego działania oraz ciągłego istnienia.

4. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia serwisu zumbiclub.pl, zumbi.pl, serwera Discord Zumbi Club NFT oraz społeczności NFT Zumbi Club i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmniejszenia lub całkowitej utraty wartości NFT Zumbi AI Arts Society w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od Administratora oraz w momencie zakończenia działalności serwisu zumbiclub.pl, zumbi.pl, serwera Discord NFT Zumbi AI Arts Society oraz istnienia społeczności.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Portfel Użytkownika, a także zgromadzone w nim wartości. Warunki korzystania z portfela określa jego dostawca. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami korzystania ze swojego Portfela i rozumie, że dokonując jakichkolwiek Transakcji działa wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym ryzyka wynikającego z nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości NFT Zumbi Club. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje Blockchain mają charakter nieodwracalny, także w przypadku nieprawidłowego ich wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn niezależnych. Użytkownik rozumie również i akceptuje fakt, że w momencie dokonania Transakcji NFT Zumbi AI Arts Society klucz publiczny Portfela Użytkownika zostaje nieodwracalnie i publicznie uwidoczniony w sieci Ethereum poprzez zapis w Blockchain.

6. Użytkownik NFT Zumbi AI Arts Society sam i wyłącznie odpowiada za wszelkie należności publicznoprawne związane z dokonywanymi przez niego Transakcjami, które wynikają z przepisów prawa w regionie w którym uiszcza swoje podatki. Tym samy Użytkownik Zumbi Club NFT, dokonując jakichkolwiek Transakcji jest zobowiązany do samodzielnej oceny czy dana transakcja jest kwalifikowana jako czynność bankowa, podatkowa, nadzorowana lub jakkolwiek prawnie normowana. Administrator informuje Użytkownika w niniejszym regulaminie o tym, że na dzień 1.06.2022 r. Nadal w wielu krajach brakuje regulacji prawnych dotyczących technologii Blockchain, tokenizacji w tym NFT. Użytkownik jest akceptuje fakt i ryzyko związane z tym, że wprowadzanie regulacji może w znaczącym zakresie wpłynąć na posiadanie i wykorzystywanie NFT Zumbi Club.

7.  Administrator informuje Użytkownika o tym że rozwój serwisu zumbiclub.pl, newslettera zumbi.pl, społeczności Zumbi Club NFT, kanałów i funkcjonalności na serwerze Discord NFT Zumbi AI Arts Society oraz przywilejów dla posiadaczy NFT Zumbi AI Arts Society , a także popularyzacja marki Zumbi i kolekcji NFT Zumbi AI Arts Society i zdolność właścicieli Tokenów do dokonywania Transakcji mogą wpłynąć pozytywnie albo negatywnie na wartość NFT Zumbi AI Arts Society

Stan na dzień 1.09.2022.

pobierz w .pdf